Bakgrunn for «På tvers»

Samhandlingsmetoden «På tvers» sikrer at risikoutsatte barn, unge og deres familier, får rett hjelp til rett tid!  Samhandlingsformen, som forplikter deltakerne i «På tvers», bidrar til oppdagelse og tidlig undring rundt barn og ungdom. Metoden har en struktur som ivaretar at alle barn og unge i Holmestrand kommune har tilgang til forebyggende og tverrfaglig kompetanse.

Holmestrand kommune har fokus på tidlig helhetlig innsats og mål om tverrfaglig samhandling til beste for barn, unge og deres familier.

De fleste barn og unge lever gode og trygge liv, mens andre vokser opp under risikofylte forhold i familier som er preget av rus, vold og omsorgssvikt, psykisk syke foreldre og skilsmisser med høyt konfliktnivå. Noen opplever mobbing og sosial utestenging fra medelever, – enkelte opplever at mobbingen startet allerede i barnehagen. Frafall i skole og opplæring har ulike årsaker, for flere av de unge som faller utenfor innebærer dette varig ekskludering fra arbeidslivet og sosiale møteplasser. For å sikre at risikoutsatte barn og unge, som ofte har behov for flerfaglige og samhandlende tjenester, får nødvendig bistand og hjelp tidlig i forløpet, har Holmestrand kommune etablert metoden «På tvers». En forutsetning for å lykkes med denne samhandlingen er at alle ansatte i tjenester til barn og unge har kunnskap og bevissthet om egen og andres rolle, ansvar og kompetanse inn i arbeidet. Gode resultater forutsetter at tjenestene er dynamiske og endrer seg i takt med barnas og de unges behov.

Om metoden

«På tvers» sikrer tidlig innsats overfor barn, unge og familier med behov for tverrfaglig fokus og samhandling 

«På tvers»-metoden er etablert i fellesskap i oppvekstfeltet og forplikter alle som arbeider med barn, unge og deres familier i Holmestrand kommune. Det forventes fra politisk og administrativ ledelse at samhandlingen og rutinene som metoden legger opp til følges av alle involverte. «På tvers»-metoden er forankret i «God oppvekst Holmestrand» sammen med andre aktiviteter knyttet til barn- og ungeområdet.

God oppvekst Holmestrand
«God oppvekst» ivaretar forankring av samhandlende tiltak og koordinering på tvers av virksomhets- og tjenesteområder knyttet til barn- og ungefeltet i kommunen. Kommunalsjef for oppvekst er leder. God oppvekst Holmestrand består videre av representanter fra barnehage, skole, PPT, kultur, forbyggende helsetjenester, barneverntjenester, SLT-koordinator og politi. Deltakerne møtes etter oppsatt møteplan, 3-4 ganger i året.

Oppvekstreformen i Holmestrand
Det overordnede målet med Oppvekstreformen er et bedre kommunalt vern av barn der tjenestetilbudet og tiltaksviften er tilpasset lokale behov. Oppvekstreform har fokus på utbygging av det kommunale hjelpeapparatet, hvor kommunene etablerer gode hjelpetiltak lokalt, for å styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt, – «rett hjelp til rett tid»!

Holmestrand kommune velger å satse bredt og betegner derfor reformarbeidet som «Oppvekstreformen i Holmestrand».

Metoden finnes – alle må med!

Holmestrand skal være et trygt sted hvor det er godt å vokse opp for alle barn. For å få til dette må vi bidra sammen, uavhengig av virksomheten vi jobber i. Dersom noen ønsker veiledning på hvordan de kan bidra til barnets beste, er deltakere i «På tvers»-teamet naturlige drøftingspartnere.

Det viktigste redskapet for å løse en bekymringssak er oss selv, men vi kan også være den største hindringen. Ulike barrierer kan hindre at vi gjør som vi burde i forhold til en bekymringsfull situasjon. Det at voksne bryr seg med og om barn og unge er første skritt for å bistå den det gjelder. Vår bekymring starter med hva vi gjør med den, og vi har mange å rådføre oss med dersom vi er usikre. Jo flere betydningsfulle voksne vi er i Holmestrand kommune, jo flere barn og unge vil få det bedre i kommunen vår.

Verdier i samhandlingen

Holmestrand kommune endrer seg med utviklingen i samfunnet og innbyggernes behov. Når barn, unge og deres familier trenger bistand fra flere tjenester, blir det ivaretatt gjennom tverrfaglig samhandling etter «På tvers»-metoden.

Traumeforståelse og traumebevisst omsorg
Alle ansatte i oppvekstfeltet i Holmestrand har gjennomført grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg i regi av Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS). Ansatte har fått innføring i grunnleggende traumeforståelse, med ekstra fokus på utviklingstraumer og traumebevisst omsorg. Via grunnkurset har deltakerne fått kjennskap til sentrale teorier og forståelsesmodeller omkring psykiske traumer og kunnskap om de grunnleggende elementene i traume­bevisst omsorg.
Sentralt i arbeidet med mennesker som er utsatt for belastninger, er at hjelperen er oppmerksom på hva som kan hjelpe den andre til å få det bedre. Å kjenne grunnlaget i forståelsen, og hvordan denne omsettes i det dag­lige er avgjørende for de gode menneskemøtene. Det krever bruk av refleksjon og trening på å sette «det nye» sammen med «det gamle».

Samhandlingen mellom ulike fag- og tjenesteområder bygger på gjensidig respekt og likeverd

  • Ansatte som arbeider med barn, unge og familier er bevisst egen kompetanse og rolle og bidrar i samhandlingen mot felles mål
  • Kommunens barn, unge og familier som har behov for bistand er et felles ansvar på tvers av tjenester og fag. Dette gjenspeiles i de ansattes fleksibilitet og vilje til å ta ansvar
  • Ansatte aksepterer at endring innen eget arbeidsområde er naturlig og nødvendig
  • Ansatte viser vilje til personlig utvikling i tråd med de utfordringer som til enhver tid foreligger
  • Ansatte tar ansvar for å ha oversikt over aktuelle tiltak, tjenester og samhandlingsrutiner
  • Samhandlingen bygger på tillit og åpenhet