Bakgrunn for «På tvers»

For å sikre at risikoutsatte barn, unge og deres familier, får rett hjelp til rett tid, retter Holmestrand kommune innsatsen mot dette.

Holmestrand kommune har fokus på tidlig helhetlig innsats og mål om tverrfaglig samhandling til beste for barn, unge og deres familier.

De fleste barn og unge lever gode og trygge liv, mens andre vokser opp under risikable forhold i familier som er preget av rus, vold og omsorgssvikt, psykisk syke foreldre og skilsmisser med høyt konfliktnivå. Noen opplever mobbing og sosial utestenging fra medelever, – enkelte opplever at mobbingen startet allerede i barnehagen. Frafall i skole og opplæring har ulike årsaker, for mange av de unge som faller fra innebærer det varig utenforskap fra arbeidslivet og også sosial ekskludering. For å sikre at risikoutsatte barn og unge, som ofte har behov for flerfaglige og samhandlende tjenester, får nødvendig bistand og hjelp tidlig i forløpet, har Holmestrand kommune etablert metoden «På tvers». En forutsetning for å lykkes med denne samhandlingen er at alle ansatte i tjenester til barn og unge har kunnskap og bevissthet om egen og andres rolle, ansvar og kompetanse inn i arbeidet. Gode resultater forutsetter at tjenestene er dynamiske og endrer seg i takt med barnas og de unges behov.

Om metoden

«På tvers» sikrer tidlig innsats overfor barn, unge og familier med behov for tverrfaglig samhandling 

Metoden er beregnet for alle som arbeider med barn, unge og deres familier i Holmestrand kommune. «På tvers»- metoden er etablert i fellesskap i oppvekstfeltet, det er forventet at den samhandlingen og de avtaler metoden legger opp til følges av alle involverte.

«På tvers»-metoden er forankret i «God oppvekst Holmestrand» sammen med andre aktiviteter knyttet til barn og unge.

Tverrfaglig samhandling utvikles gjennom praksis. Evalueringer og forslag til forbedringer gjør metoden til et nyttig verktøy til barn og unges beste. Utviklingsarbeidet er en kontinuerlig prosess og tilbakemeldinger er av betydning for kvaliteten på metoden.

Metoden finnes – alle må med!

Holmestrand skal være et trygt sted hvor det er godt å vokse opp for alle barn. For å få til dette må vi bidra sammen, uavhengig av virksomheten vi jobber i. Ansatte må våge å gå fra bekymring til handling der barn utsettes for omsorgssvikt. Dersom noen ønsker veiledning på hvordan de kan bidra ’til barnets beste’, er ansatte i helse- og barneverntjenestene naturlige drøftingspartnere.

Det viktigste redskapet for å løse en bekymringssak er oss selv, men vi kan også være den største hindringen. Ulike barrierer kan hindre at vi gjør som vi burde i forhold til en bekymringsfull situasjon. Det at voksne bryr seg med og om barn og unge er første skritt for å bistå den det gjelder. Vår bekymring starter med hva vi gjør med den, og vi har mange å rådføre oss med dersom vi er usikre. Jo flere betydningsfulle voksne vi er i Holmestrand kommune, jo flere barn og unge vil få det bedre i kommunen vår.

Verdigrunnlag for samhandling

Holmestrand kommune er en innovativ og dynamisk organisasjon som endrer seg i tråd med utviklingen i samfunnet og innbyggernes behov. Når barn og unge i Holmestrand kommune trenger bistand fra flere tjenester, blir det ivaretatt gjennom tverrfaglig samhandling etter «På tvers»-metoden.

Det arbeides med utgangspunkt i følgende verdier:

  • Samhandlingen mellom ulike fag- og tjenesteområder bygger på gjensidig respekt og likeverd
  • Ansatte som arbeider med barn, unge og familier er bevisst egen kompetanse og rolle og bidrar i samhandlingen mot felles mål
  • Kommunens barn, unge og familier som har behov for bistand er et felles ansvar på tvers av tjenester og fag. Dette gjenspeiles i de ansattes fleksibilitet og vilje til å ta ansvar
  • Ansatte aksepterer at endring innen eget arbeidsområde er naturlig og nødvendig
  • Ansatte viser vilje til personlig utvikling i tråd med de utfordringer som til enhver tid foreligger
  • Ansatte tar ansvar for å ha oversikt over aktuelle samhandlere og samhandlingsrutiner
  • Samhandlingen bygger på tillit og åpenhet