God oppvekst i Holmestrand

God oppvekst Holmestrand ivaretar forankring av samhandlende tiltak og koordinering på tvers av virksomhets- og tjenesteområder knyttet til barn- og ungefeltet i kommunen. God oppvekst Holmestrand består av representanter fra barnehage, skole, PPT, kultur, forbyggende helsetjenester og barneverntjenester.

Deltakerne møtes etter oppsatt møteplan, 2-3 ganger i året.

«På tvers» i barnehage og skole

Mål for samhandlingsmetoden «På tvers»

 • Holmestrand kommunes samlede kompetanse, i barnehage, skole og øvrige tjenesteapparat, kommer barn, unge og deres familier tilgode gjennom interne rutiner og metode for samhandling på tvers av virksomheter.
 • Holmestrand kommune sikrer, gjennom «På tvers», kunnskapsformidling og metode for samhandling til beste for risikoutsatte barn, unge og deres familier, og har fokus på kompetanse rundt temaene tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon.

Møtearenaer «På tvers»

 • Systemmøter i barnehager og skoler
 • Tverrfaglige veiledningsteam
 • «Åpen dør»
 • Nærværsteam
 • Koordinerende enhet for barn og unge
 • Ung i Holmestrand

Møtestruktur

 • Barnehager og skoler setter opp årlig møteplan for systemmøter og tverrfaglig veiledningsteam, med fastlagte møtetidspunkt.
 • Møtene avholdes selv om man ikke har konkrete saker eller bekymringer.
 • Ved sykefravær skaffes stedfortreder, og møtene avholdes selv om ikke alle kan møte.

Møteledelse

En fra barnehage eller skole leder møtene og møtelederen sikrer:

 • Presentasjon av innmeldte saker
 • Runde der alle er medvirkende i valg av sak eller tema for møte
 • Nødvendige avklaringer – anonymisert drøfting, eller ved samtykke
 • Sikre deltakelse fra alle
 • Møtet avsluttes med skisse til videre ansvarsfordeling
 • Det loggføres at møtet er gjennomført

«På tvers» i barnehage

Det gjennomføres minimum to systemmøter pr. halvår. Barnehagene er organisert i grupper med tre barnehager i hver gruppe.

Barnehagene etablerer tverrfaglige veiledningsteam, som kalles inn etter behov, mellom systemmøtene.
Teamene består av styrer, pedagogiske ledere, PPT, representant fra Barne- og familiesenteret og representant fra Barneverntjenesten.
Foresatte, og andre aktuelle deltakere, kan inviteres inn.

Barnehagene har en fast kontaktperson i Barne- og familiesenteret og i barneverntjenesten.
Barnehagene har møter på torsdager kl. 12.15 – 13.45.

Møteplan for kommende barnehageår utarbeides innen 1. juni.

«På tvers» i skole

Det etableres tverrfaglige veiledningsteam på hver skole. Skolene har faste kontaktpersoner i BUF; helsesykepleier på den aktuelle skole og definert kontaktperson i barneverntjenesten.
Det tverrfaglige veiledningsteamet består av rektor, eventuelt flere ledere avhengig av lokale forhold, sosiallærer og rådgiver på ungdomstrinnet, PPT, helsesykepleier og kontaktperson i barneverntjenesten.
Foresatte og andre aktuelle deltakere kan inviteres inn i møtene.

Det gjennomføres minimum to systemmøter i teamet pr. halvår, disse møtene legges primært til torsdag etter lunsj.

Rektor har ansvar for å kalle inn tverrfaglig veiledningsteam i saker som bekymrer mellom systemmøtene. Viktig at tilstedeværelse for PPT og skolehelsesykepleier, samt kontaktpunkter med barneverntjenesten koordineres.
I det første systemmøtet ved skolestart har deltakerne en gjennomgang av hvordan arbeidet organiseres for at det skal fungere best mulig, – med utgangspunkt i lokale forhold.

Det er rektors ansvar at informasjon og opplæring i metoden blir gitt til alle i virksomheten.
Rektor er ansvarlig for å lage møteplan i samarbeid med de øvrige deltakerne i tverrfaglig veiledningsteam.

Møteplan for kommende skoleår utarbeides innen 1. juni.

Samtykke eller anonymitet

 • Mulighet for samtykke skal alltid vurderes
 • Alternativt er drøftingen anonym

Kvalitetssikring

 • Styrer og rektor loggfører arbeidet i  «På tvers»-møtene  og «Tverrfaglig veiledningsteam» og arkiverer iht. interne rutiner.
 • Det utarbeides halvårige rapporter (kan være logg) som beskriver antall møter og saker som er drøftet, samt kort om erfaringer fra det tverrfaglige arbeidet.
 • Rapport sendes kommunalsjef for Oppvekst 15. desember og 15. juni hvert år.
 • Tverrfaglig systemarbeid blir en del av styringsdialogen mellom barnehage- og skoleeier og virksomhetene.

Åpen dør

Barneverntjenesten har fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats og har opprettet tilbud om «Åpen dør» i skolene. «Åpen dør» er tilstedetid for faste kontaktpersoner fra barneverntjenesten ved skolene. Tilbudet gir skolens lærere, assistenter og ledelse, mulighet til å drøfte generelle utfordringer og tverrfaglig samarbeid på et tidlig tidspunkt.

Bekymring knyttet til en konkret sak kan drøftes anonymt, eller med samtykke fra foreldrene. Der en bekymring er drøftet med foreldrene kan skolen få råd og veiledning fra barneverntjenesten, med eller uten deltakelse fra familien.

Elever kan også oppsøke barneverntjenestens kontaktperson på «Åpen dør» hvis de har spørsmål eller lurer på noe, eller om de vil snakke med en voksen om noe de synes er vanskelig.

Hvis barneverntjenesten har samtale med et barn eller en ungdom på «Åpen dør» vil foreldrene få beskjed. Dette for at foreldrene skal vite hvem barnet har snakket med, og litt om tema.

«Åpen dør» erstatter ikke skolens interne rutiner ved bekymringssaker.

Nærværsteam

Bekymringsfullt skolefravær

Barn med høyt skolefravær får ofte både faglige og sosiale utfordringer. Disse utfordringene kan igjen ha negative ringvirkninger i form av utvikling av psykiske vansker, vansker knyttet til videre utdannelse og senere arbeidsliv. Det er mange grunner til at et barn ikke går på skolen eller har vansker for å komme eller bli. Vanskene er ofte sammensatte og krever at de voksne rundt samarbeider til barnets beste. For å oppnå et godt samarbeid og ha et felles mål om at eleven skal tilbake på skolen, er det viktig med tverrfaglig samarbeid. Den viktigste behandlingen mot skolevegringsatferd er å få eleven tilbake på skolen så hurtig som mulig samtidig som man tar hensyn til elevens individuelle behov. Det er bedre med litt tid på skolen enn ingen tid på skolen.

Høyt skolefravær er et nasjonalt problem, og også en utfordring i Holmestrand kommune. Målet er at ansatte i Holmestrand skal oppleve å ha kompetanse til å møte skolevegringsatferd og hurtig kunne iverksette tiltak og foresatte og elevene skal oppleve å bli ivaretatt.

 • Teamet drøfter sammensatte saker knyttet til barn, unge og deres familie – anonymt eller med samtykke.
 • Teamet gir veiledning til medarbeidere som yter tjenester til barn og unge i kommunen, – barn, unge og deres foreldre, samt personale i barnehage og grunnskolen.

Om Nærværsteamet

Holmestrand kommune har opprettet et tverrfaglig team for bekymringsfullt skolefravær. Teamet er sammensatt av rådgivere fra PPT, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, rådgiver fra skole og kommunepsykolog.

Hva er bekymringsfullt skolefravær i Holmestrand ?
• Flere tilfeller av udokumentert fravær
• Høyt fravær: 10 dager over et skoleår
• Gjentatt forsentkomming
• Møter opp på skolen og forlater den igjen
• 20 % fravær over 4 uker som ikke skyldes kjent sykdom

Ulike typer konsultasjon som tilbys:
• Møte på skolen med elev, foreldre og skole
• Veiledningssamtale
• Foreldrekonsultasjon

Konsultasjonstid:
Tirsdager i oddetallsuker, kl. 13.00-15.00

Kontaktinformasjon:
E-post: ppt@holmestrand.kommune.no
Telefon: 46 91 97 33

Koordinerende enhet for barn og unge

Holmestrand kommune har Koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering for barn og unge. Ansvar for KE ligger til Tjenestekontoret i kommunen.
Kontaktinformasjon Tjenestekontoret, telefon 913 11 173.

Koordinerende enhet – formål

Koordinerende enhet sikrer et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Dette for å sikre kvalitet i tilbudet overfor barn, unge og deres familier og best mulig ressursutnyttelse.
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet i Holmestrand kommune skal:
• ha et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan herunder oppnevning,opplæring og veiledning av koordinatorer.
• være en tydelig adresse for enkeltpersoner og for interne og eksterne samarbeidspartnere

 

Koordinerende enhet for barn og unge
Koordinerende enhet for barn og unge er tverrfaglig og bredt sammensatt av fagpersoner og
ledere som yter tjenester til denne gruppen i kommunen. Koordinerende enhet består av:
• Rådgiver skole
• Rådgiver barnehage
• Virksomhetsleder Barn, unge og familie
• Leder Barneverntjenesten
• Leder Barnehabilitering
• Leder Ergo- og fysioterapitjenesten
• Leder Barne- og familiesenteret
• Tjenestekontor (barnefaglig saksbehandler og leder av koordinerende enhet)

Myndighet og ansvar
Koordinerende enhet har:
• styringsmyndighet på tvers av sektorer og virksomheter
• mandat til å utpeke koordinator
• ansvar for opplæring og rutiner knyttet til koordinator, individuell plan og ansvarsgruppe
• ansvar for at kommunen sørger for opplæring av SamPro
• samarbeid med KE i spesialisthelsetjenesten
Tjenestemottakere og samarbeidsinstanser kan ta kontakt med koordinerende enhet der samhandling ikke fungerer eller samhandling er fraværende

Ung i Holmestrand

«Ung i Holmestrand» er en gruppe bestående av representanter fra Ungdomsrådet, kultur, aktuelle skoler, forebyggende helse og folkehelse. Gruppen følger opp lokale funn i Ungdataundersøkelsen, presenterer resultatene for elever og foresatte og spiller inn endringsforslag i aktuelle tjenester.