«På tvers» i barnehage og skole

Mål i samhandlingen

 • Holmestrand kommunes samlede kompetanse, i barnehage, skole og øvrige tjenesteapparat, kommer barn, unge og deres familier tilgode gjennom interne rutiner og metode for samhandling på tvers av virksomheter.
 • Holmestrand kommune sikrer, gjennom «På tvers», kunnskapsformidling og metode for samhandling til beste for risikoutsatte barn, unge og deres familier, og har fokus på kompetanse rundt temaene tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon.

Faste aktiviteter 

 • «På tvers»-møter for barnehager og skoler i samhandling med Barne- og familiesenteret, Barneverntjenesten og PPT
 • «Åpen dør» på hver skole
 • Nettverkskontakter
 • Nærværsteam
 • «Fagdrypp på tvers»

Samhandling «På tvers»

 

«På tvers»-møter

Det er etablert «På tvers»-samarbeid i barnehager og skoler.
«På tvers»-samarbeidet består av styrer eller rektor, alternativt den som virksomhetsleder gir fullmakt til beslutninger, og virksomhetens faste samarbeidspartnere i Forebyggende helse ved Barne- og familiesenteret, Barneverntjenesten og PPT.

Det etableres fast plan for «På tvers»-møter for barnehage- og skoleåret. Møteplanene er innarbeidet i årshjul for samhandlingen.

Metoden sikrer at to «På tvers»-møter, – det første ved oppstart av barnehage- og skoleåret i august, og det andre ved avslutning av året innen medio juni, avklarer roller og forventninger i samhandlingen, oppsummere og evaluerer aktivitetene siste år.

 

På tvers»-møter i barnehagene

Møtestruktur og organisering

 • Styrer har ansvar for å sikre «På-tvers»-samarbeidet i barnehagen.
 • «På tvers»-teamet for en barnehage består av styrer, pedagogiske ledere og faste kontaktpersoner i Barne- og familiesenteret, Barneverntjenesten og PPT.
 • Rådgiver i Oppvekst setter opp møteplan for «På tvers»-møter (årshjul) for kommende barnehageår innen 15. juni.
 • Hver barnehage har én times møte med «På tvers»-teamet til konkret drøfting og bekymringssaker i egen virksomhet.
  «På tvers»-møtene er på torsdager i tidsrommet 12:00-15:00.
 • Barnehagene møter etter oppsatt plan.
 • Foresatte og andre aktuelle deltakere inviteres inn i møter med teamet etter behov.
 • Styrer har ansvar for å kalle inn «På tvers»-teamet i saker som bekymrer også mellom de fastsatte møtene.
 • I to «På tvers»-møter, – ved oppstart av barnehageåret i august, og ved avslutning av året innen medio juni, skal teamet avklare roller og forventninger i samhandlingen, oppsummere og evaluerer aktivitetene.
 • Styrer loggfører at møter i «På tvers»-samarbeidet er gjennomført og rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst hvert halvår, innen 15. juni og 15. desember.
 • Det er styrers ansvar at informasjon og opplæring i metoden blir gitt til ansatte i virksomheten og orienteres barnas foresatte.

«På tvers»-møtene holdes i Langgaten 45, Kantinen i 3. etg., i Holmestrand og i Administrasjonsbygg A, møterom Limbazi, i Sande.

Samtykke eller anonymitet

Mulighet for samtykke skal alltid vurderes ved drøfting av konkrete sak. Ledere har ansvar for å innhente samtykke. Alternativt er drøftingen anonym.

Kvalitetssikring

 • Styrer loggfører arbeidet i «På tvers»-møtene og arkiverer iht. interne rutiner.
 • Det utarbeides halvårige rapporter (kan være logg) som beskriver antall møter og type saker som er drøftet, samt kort om erfaringer fra den tverrfaglige samhandlingen.
 • Rapport på møteaktivitet sendes kommunalsjef for Oppvekst innen 15. desember og 15. juni hvert år.
 • Tverrfaglig systemarbeid er en del av styringsdialogen mellom barnehage- og skoleeier og virksomhetene.

«På tvers»-møter i skole

Møtestruktur og organisering

 • Rektor har ansvar for å etablere «På-tvers»-samarbeidet på skolen.
 • «På tvers»-teamet består av rektor, eventuelt flere ledere avhengig av lokale forhold, sosiallærer og rådgiver på ungdomstrinnet, helsesykepleier og kontaktperson i Barneverntjenesten og PPT
 • «På tvers»-teamet setter opp møteplan for kommende skoleår innen uke 34-35, – planen legges inn i årshjulet for skolens aktiviteter
 • «På tvers»-teamet har møter i ukene 40 – 44 – 48 – 5 – 12 – 19 (veiledende)
 • «På tvers»-teamet møtes etter oppsatt plan
 • Foresatte og andre aktuelle deltakere inviteres inn i møter med teamet etter behov.
 • Rektor har ansvar for å kalle inn «På tvers»-teamet i saker som bekymrer også mellom de fastsatte møtene.
  Tilstedeværelse for PPT og skolehelsesykepleier, samt kontaktpunkter med Barneverntjenesten bør koordineres.
 • I to «På tvers»-møter pr. år, – det første ved oppstart av skoleåret og det andre ved avslutningen, skal teamet avklare roller og forventninger i samhandlingen, oppsummere og evaluerer aktivitetene.
 • Rektor loggfører at møter i «På tvers»-samarbeidet er gjennomført og rapporterer til kommunalsjef for Oppvekst hvert halvår, innen 15. juni og 15. desember.
 • Det er rektors ansvar at informasjon og opplæring i metoden blir gitt til ansatte i virksomheten og orienteres elevene og deres foresatte.

Samtykke eller anonymitet

Mulighet for samtykke skal alltid vurderes ved drøfting av konkrete sak. Ledere har ansvar for å innhente samtykke. Alternativt er drøftingen anonym.

Kvalitetssikring

 • Rektor loggfører arbeidet i «På tvers»-møtene og arkiverer iht. interne rutiner.
 • Det utarbeides halvårige rapporter (kan være logg) som beskriver antall møter og type saker som er drøftet, samt kort om erfaringer fra den tverrfaglige samhandlingen.
 • Rapport på møteaktivitet sendes kommunalsjef for Oppvekst innen 15. desember og 15. juni hvert år.
 • Tverrfaglig systemarbeid er en del av styringsdialogen mellom barnehage- og skoleeier og virksomhetene.

Åpen dør

«Åpen dør»

Barneverntjenesten har fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats og gir tilbud om «Åpen dør» i skolene. «Åpen dør» er tilstedetid for faste kontaktpersoner fra Barneverntjenesten ved skolene. Tilbudet gir skolens lærere, assistenter og ledelse mulighet til å drøfte generelle utfordringer og tverrfaglig samarbeid på et tidlig tidspunkt. «Åpen dør» erstatter ikke skolens interne rutiner ved bekymringssaker.

Bekymring knyttet til en konkret sak kan drøftes anonymt, eller med samtykke fra foreldrene. Der en bekymring er drøftet med foreldrene kan skolen få råd og veiledning fra Barneverntjenesten, med eller uten deltakelse fra familien.

Elever kan også oppsøke Barneverntjenestens kontaktperson på «Åpen dør» hvis de har spørsmål eller lurer på noe, eller om de vil snakke med en voksen om noe de synes er vanskelig.

Hvis Barneverntjenesten har samtale med et barn eller en ungdom på «Åpen dør» vil foreldrene få beskjed. Dette for at foreldrene skal vite hvem barnet har snakket med, og litt om temaet.

Nettverkskontakter

Nettverkskontakter
Stilling som nettverkskontakt er en forebyggende funksjon i Barneverntjenesten som har som mål å formidle barnevernfaglig kunnskap inn mot barnehager og skoler, – til barn, unge og deres foresatte, og ansatte

Nettverkskontaktene skal bidra til å sikre at barn, unge og familier får hjelp fra riktig instans, – til riktig tid.

 

Nærværsteam

Nærværsteam for oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær

Barn med høyt skolefravær får ofte både faglige og sosiale utfordringer. Disse utfordringene kan igjen ha negative ringvirkninger i form av psykisk strev, vansker knyttet til videre utdannelse og senere arbeidsliv.

Det kan være mange grunner til at enkelte barn og ungdommer ikke går på skolen. Vanskene er ofte sammensatte og krever at de voksne rundt samarbeider til barnets beste. For å oppnå et godt samarbeid og ha et felles mål om at eleven skal tilbake på skolen, er det viktig med tverrfaglig samarbeid. Den viktigste behandlingen mot skolefravær er å få eleven tilbake på skolen så raskt som mulig samtidig som det tas hensyn til elevens individuelle behov. Det er bedre med litt tid på skolen enn ingen tid på skolen.

Høyt skolefravær er et nasjonalt problem, og også en utfordring i Holmestrand. Nærværsteamet skal bidra til at ansatte i Holmestrand skal oppleve å ha kompetanse til å møte fraværet og raskt kunne iverksette tiltak. Foresatte og elever skal oppleve å bli ivaretatt.

 • Teamet drøfter sammensatte saker knyttet til barn, unge og deres familier – anonymt eller med samtykke.
 • Teamet gir veiledning til medarbeidere som yter tjenester til barn og unge, til barn, unge og deres foreldre, samt personale i barnehage og skole.

Holmestrand kommune har opprettet et tverrfaglig team for bekymringsfullt skolefravær.
Teamet er sammensatt av rådgivere fra PPT, rådgiver fra skole, representanter fra Barneverntjenesten og Barne- og familiesenteret.

Hva er bekymringsfullt skolefravær i Holmestrand?

 • Flere tilfeller av udokumentert fravær
 • Høyt fravær: 10 dager over et skoleår
 • Gjentatt for-sent-komming
 • Møter opp på skolen og forlater den igjen
 • 20 % fravær over 4 uker som ikke skyldes kjent sykdom

Ulike typer konsultasjon som tilbys:

 • Møte med elev, foresatte og skolen
 • Veiledningssamtale
 • Foreldrekonsultasjon

Konsultasjonstid:
Tirsdager i oddetallsuker, kl. 13.00-15.00

Kontaktinformasjon:
E-post: ppt@holmestrand.kommune.no
Telefon: 46 91 97 33

Om Nærværsteamet

Holmestrand kommune har opprettet et tverrfaglig team for bekymringsfullt skolefravær. Teamet er sammensatt av rådgivere fra PPT, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, rådgiver fra skole og kommunepsykolog.

Hva er bekymringsfullt skolefravær i Holmestrand ?
• Flere tilfeller av udokumentert fravær
• Høyt fravær: 10 dager over et skoleår
• Gjentatt forsentkomming
• Møter opp på skolen og forlater den igjen
• 20 % fravær over 4 uker som ikke skyldes kjent sykdom

Ulike typer konsultasjon som tilbys:
• Møte på skolen med elev, foreldre og skole
• Veiledningssamtale
• Foreldrekonsultasjon

Konsultasjonstid:
Tirsdager i oddetallsuker, kl. 13.00-15.00

Kontaktinformasjon:
E-post: ppt@holmestrand.kommune.no
Telefon: 46 91 97 33

Fagdrypp på tvers

«Fagdrypp på tvers» er små filmsnutter som tar for seg aktuelle tema i «På tvers»-samarbeidet og som er til bruk i oppvekstvirksomhetene. Filmene ligger i verktøykassa. Temaene vil gjenspeile informasjon- og kompetansebehov som er gjentagende og etterspurt i virksomhetene.

Koordinerende enhet for barn og unge

Koordinerende enhet for barn og unge

Holmestrand kommune har Koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering for barn og unge.
Ansvar for KE ligger til Tjenestekontoret i kommunen.

Kontaktinformasjon Tjenestekontoret: Tlf. 913 11 173.